HI-TECH PICC lite 9.60

HI-TECH PICC lite 9.60

HI-TECH Software – Freeware –
The HI-TECH PICC-Liteâ„¢ compiler is a freeware version of the industrial-strength HI-TECH PICCâ„¢ STD compiler for PIC Microcontrollers. Info: http://www.htsoft.com/products/compilers/PICClite.php Download: http://www.htsoft.com/downloads/getfile.php?sourcepage=piclite&productid=315 Requires Registration for free download.

Tổng quan

HI-TECH PICC lite là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi HI-TECH Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HI-TECH PICC lite là 9.60, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.60, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

HI-TECH PICC lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

HI-TECH PICC lite Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho HI-TECH PICC lite!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có HI-TECH PICC lite cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản